NL / ENG / ESP

Samen veiligheid creƫren

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Moneytronic Nederland B.V.

1.Offertes

1.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

1.2 Onze aanbiedingen zijn geldig tot 2 maanden na afgifte van de aanbieding tenzij anders overeengekomen.

2. Geheimhouding

2.1 Verstrekte tekeningen, afbeeldingen, drukwerken, modellen, monsters en andere bedrijfsinformatie mogen niet aan derden ter inzage gegeven of afgestaan worden.

2.2 Monsters en modellen blijven onze eigendom en dienen ons compleet en in goede staat retour worden gezonden, behoudens andere afspraken.

3. Levering

3.1 Op alle te leveren producten wordt een bijdrage berekend voor transport, plaatsingskosten en/of instructie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Het afmonteren van producten geschiedt tegen uurloon.

3.3 Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever bevoegd ons bij wijze van aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Pas na overschrijding van deze termijn kunnen wij aansprakelijk gesteld worden ter zake van termijnoverschrijding.

3.4 Indien geen nader tijdstip over levering is overeengekomen dient levering plaats te vinden binnen een, de aard van de zaak en de omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst.

3.5 Van de levertijd kan eveneens afgeweken worden indien zich overmacht voordoet. Onder overmacht in deze wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Doet zich een dergelijke omstandigheid voor dan kan de levertijd in overleg worden gewijzigd.

3.6 In bovengenoemd geval van overmacht houden wij ons het recht voor de termijn van de levering met de duur van de overmacht te verlengen, dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens het bepaalde in art.78 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Maten en gewichten

4.1 De opgegeven maten en gewichten worden steeds zo nauwkeurig en met de groots mogelijke zorg vastgesteld. Eventuele geringe maat- en gewichtsverschillen blijven voorbehouden. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

5. Opstelling, vervoer en montage

5.1 In die gevallen waarin wij ons met het vervoer, opstelling of reparatie van het geleverde belasten, dient de opdrachtgever er steeds zorg voor te dragen dat:

a. deuren, gangen e.d. breed genoeg zijn;

b. vloeren en vloerbedekkingen stevig genoeg zijn of verstevigd worden;

c. alle hinderende obstakels verwijderd zijn;

d. de voor de brand- en inbraakwerende producten uitgespaarde ruimten in overeenstemming zijn met de door ons opgegeven maten;

e. de opdrachtgever de kosten voor zijn rekening neemt van de voor plaatsing benodigde hulpmaterialen als bijv. kraanwagens en stellages.

f. schoren, steigers, balken, overig houtwerk en eventuele hulp van de opdrachtgever ons ter beschikking gesteld wordt.

5.2 Kosten welke ontstaan indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in 5.1 vermelde voorwaarden worden aan hem doorberekend.

5.3 Een overeenkomst tot plaatsing van het geleverde geldt slechts voor de eenmalige, gebruiksklare, aflevering en omvat derhalve nimmer eventuele latere verplaatsingen.

6. Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden op onze bankrekening binnen 14 dagen na aflevering zonder korting, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Alle redelijk gemaakte kosten, betrekking hebbend op inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

6.3 Indien niet op de overeengekomen vervaldatum het als dan verschuldigde is voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij gehouden vanaf de vervaldatum de wettelijke rente te betalen, alsmede alle (buiten) gerechtelijke kosten van invordering.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na aflevering blijven de geleverde goederen ons eigendom tot het moment dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen betreffende de overeenkomst heeft voldaan.

7.2 De opdrachtgever verplicht zich bij verzuim ons zijn volledige medewerking te verlenen en ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen.

7.3 In het geval aan de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, dan wel hij in staat van faillissement wordt verklaard, hebben wij het recht om onverwijld het geleverde, zonder voorafgaande kennisgeving, bij hem op te halen, zolang deze niet aan zijn verplichtingen voldaan heeft.

8. Garantie

8.1 Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde producten gedurende een periode van 12 maanden na aflevering. Uit dien hoofde zullen materiaal -of fabricagefouten kosteloos door ons worden hersteld.

8.2 Het nakomen onzerzijds van de garantieverplichtingen geldt ten deze als enige en algehele schadevergoeding. Elke verdere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 De garantiebepalingen vervallen in het geval:

a. er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd;

b. er andere, niet door ons geleverde onderdelen zijn gebruikt;

c. het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden;

d. het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen of verrichte werkzaamheden zowel bij de opdrachtgever als bij derden.

9.3 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel, dan wel van andere personen, zoals bedoeld in het vorige lid.
9.4 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit het niet voldoen door de opdrachtgever aan de vereisten, zoals omschreven in artikel 5. 9.5 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door opdrachtgever of derden ter beschikking gestelde gegevens.

10 Wanprestatie en ontbinding
10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, dan wel hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Dit onverminderd onze rechten, in het bijzonder het recht op volledige schadevergoeding en alle kosten, in en buiten rechte, hieronder begrepen.

10.2 Op het moment van ontbinding van de overeenkomst in dit geval zijn wij gerechtigd het geleverde als eigenaar te revindiceren.

11 Toepasselijk recht/geschillen

11.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit de door ons gesloten overeenkomsten zullen, met uitsluiting van iedere andere instantie, behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging.

11.3 In de overeenkomst met de opdrachtgever kan met de toestemming van beide partijen een beding worden opgenomen waarin eventuele geschillenbeslechting zal worden opgedragen aan door beide partijen aangewezen arbiters. Het oordeel van deze arbiters is bindend voor beide partijen.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken voor Oost Brabant.

  • De boxen voorkomen fraude, zijn efficient en bovenal veilig

    Amanda Bremmer, hoofdcassiere over Intelligente cashbox CCI

Kom eens op de koffie

We helpen u graag met uw uitdaging!

Contact

Meer weten?

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief