NL / ENG / ESP

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Versie 202001

Artikel 1. Algemeen

1.1             Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Moneytronic, hierna te noemen: “Leverancier”, en een wederpartij waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, hierna te noemen: ‘’Wederpartij’’, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2             De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier derden dienen te worden betrokken.
1.3             De toepasselijkheid van eventuele inkoop‐ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4             Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1             Leverancier is slechts gebonden indien zij de bestelling van de Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering is begonnen. Leverancier is bovendien slechts gebonden zoals zij heeft aanvaard. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen binnen twee werkdagen na de datum van de bevestiging door de Wederpartij schriftelijk aan Leverancier te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.2             Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Leverancier niet dan nadat en in zoverre zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.3             Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing. 

Artikel 3. Conformiteit

3.1             Alle opgaven door Leverancier van hoeveelheden en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Leverancier kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Wederpartij dient de overeenstemming met door Leverancier opgegeven of met Leverancier overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij in ontvangst name van de producten te controleren.
3.2             Afbeeldingen en/of tekeningen in catalogi of reclamemateriaal binden Leverancier niet, alsmede wordt door de Leverancier geen aansprakelijkheid aanvaard ter zake hierover.
3.3             Het is de Wederpartij niet toegestaan om de inhoud van adviezen, berekeningen, tekeningen en/of andere door Leverancier verstrekte informatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier te verveelvoudigen, vast te leggen of openbaar te maken of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, derden daarvan in kennis te stellen of daartoe de gelegenheid te bieden.
3.4             De Wederpartij dient zich ervan te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakkingen, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen komt voor risico van de Wederpartij. 

Artikel 4. Levertijd

4.1             De levertijd is gebaseerd op de, ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Leverancier benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Leverancier benodigde zaken vertraging ontstaat of ten gevolge van de niet voldoening door de Wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Wederpartij te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst , wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
4.2             Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.3             Leverancier bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het transport geschiedt voor risico van de Wederpartij. Wederpartij is verplicht de producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Wederpartij draagt zorg voor voldoende laad‐ en los mogelijkheden en voor een snelle lossing. Indien de locatie van de Wederpartij zich op de Waddeneilanden bevindt gelden er afwijkende prijzen.

4.4             Indien door partijen is overeengekomen dat te leveren zaken binnen een bepaalde termijn door de Wederpartij moeten worden afgeroepen en de Wederpartij te dien aanzien in gebreke blijft, heeft Leverancier het recht, zonder ingebrekestelling en door middel van een aangetekend schrijven aan de Wederpartij, de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de zaken naar eigen goeddunken aan de Wederpartij te leveren of de zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan, waarmede Leverancier in dit laatste geval voldoende aan haar verplichtingen tot levering zal hebben voldaan en de Wederpartij de kosten van opslag aan Leverancier voldoet.
4.5             Indien de Wederpartij in gebreke is in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Leverancier daardoor direct of indirect ontstaan. 

Artikel 5. Maten en gewichten

5.1             De opgegeven maten en gewichten worden steeds zo nauwkeurig en met de groots mogelijke zorg vastgesteld. Eventuele geringe maat- en gewichtsverschillen blijven voorbehouden. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

Artikel 6. Opstelling, vervoer en montage

6.1             In die gevallen waarin wij ons met het vervoer, opstelling of reparatie van het geleverde belasten, dient de opdrachtgever er steeds zorg voor te dragen dat:

 1. deuren, gangen e.d. breed genoeg zijn;
 2. vloeren en vloerbedekkingen stevig genoeg zijn of verstevigd worden;
 3. alle hinderende obstakels verwijderd zijn;
 4. de voor de brand- en inbraakwerende producten uitgespaarde ruimten in overeenstemming zijn met de door ons opgegeven maten;
 5. de opdrachtgever de kosten voor zijn rekening neemt van de voor plaatsing benodigde hulpmaterialen als bijv. kraanwagens en stellages;
 6. schoren, steigers, balken, overig houtwerk en eventuele hulp van de opdrachtgever ons ter beschikking gesteld wordt.

6.2             Kosten welke ontstaan indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in 6.1 vermelde voorwaarden worden aan hem doorberekend.
6.3             Een overeenkomst tot plaatsing van het geleverde slechts geldt voor de éénmalige, gebruiksklare aflevering en omvat derhalve nimmer eventuele latere verplaatsingen. 

Artikel 7. Prijzen

7.1             Door Leverancier opgegeven of met Leverancier overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, maar exclusief omzetbelasting, verzendkosten, montagekosten tegen uurloon, uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten en/of het vervoer daarvan.
7.2             Leverancier is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen indien tussen bestelling en levering de prijs van grondstoffen of lonen met meer dan 10% zijn gestegen of zich omstandigheden voordoen die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
7.3             Indien de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die de hoedanigheid heeft van consument of daarmee gelijk te stellen is, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij

 1. Leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of;
 2. de prijsverhoging voortvloeit uit een op Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet, of;
 3. bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 8. Betaling

8.1             Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren.
8.2             Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.3             Leverancier heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
8.4             Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen consument of daaraan gelijk te stellen hoedanigheid heeft is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
8.5             Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
8.6             De eventuele gemaakte gerechtelijke ‐en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

9.1             Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot dat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
9.2             Door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 7.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, alsmede mogen niet worden bezwaard, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitvoering en deze zaken dienen gescheiden te worden opgeslagen van (soort)gelijke zaken, ten einde vermenging te voorkomen.
9.3             De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen.
9.4             Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
9.5             De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings‐ en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
9.6             Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.
9.7             Leverancier heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Leverancier uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij op Wederpartij heeft of mocht krijgen. Leverancier heeft het pandrecht en retentierecht jegens eenieder die de afgifte van zaken, documenten en/of gelden verlangt. 

Artikel 10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

10.1           Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet kan nakomen;
 3. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

10.2.          Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
10.3           Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.4           Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
10.5           Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
10.6           In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige (schade)vergoeding. De vorderingen van Leverancier op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
10.7           Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aanvoer‐, afvoer‐ en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 

Artikel 11. Overmacht

11.1           Indien sprake is van een tijdelijke niet‐toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (tijdelijke overmacht), waarbij onder andere wordt gedacht aan: oproer, vorst, ijsgang, stremming van vervoerswegen te land en/of te water, gebrek aan passende middelen van vervoer, moeilijkheden of stagnatie in de productie in de onderneming van Leverancier en/of de onderneming waarvan Leverancier grondstoffen en/of hulpmiddelen betrekt, het wegvallen van voorzieningen van nutsbedrijven, werkstaking en overheidsmaatregelen, blijft de overeenkomst in stand en worden de verplichtingen van partijen opgeschort voor de duur van deze overmacht situatie. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.2           Indien sprake is van een blijvende niet‐toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (blijvende overmacht), waarbij onder andere wordt gedacht aan: oorlog, oorlogsgevaar en mobilisatie, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst voor beide partijen onmogelijk is, worden beide partijen ontslagen van hun verplichtingen de gesloten overeenkomst na te komen.
11.3           Voor zover Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 12. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

12.1           De door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Leverancier kan in dat geval andere garantie‐ en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
12.2           De in lid 12.1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Leverancier verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
12.3           Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver‐ of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze, alsmede indien de producten gebruikt c.q. aangebracht worden door een niet‐deskundige. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.
12.4           De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen een maand, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
12.5           Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Leverancier het betreffende gedeelte van de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen, tenzij retournering redelijkerwijze niet mogelijk is en Wederpartij dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
12.6           Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
12.7           Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie‐, verzend‐ en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
12.8           In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en de door Leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
12.9           Leverancier verleend enkel en alleen garantie op vervangende onderdelen van de door de Leverancier geleverde apparatuur. Kosten van levering en/of verzending, voorrijden en/of reparatie uren, zijn voor de wederpartij.
12.10        Leverancier gaat ten allen tijden uit van het zelfstandig binnenbrengen (carry in) van het defecte goed,
bij installaties (onroerend/ nagelvast) blijven aan en afrijden of kosten van arbeid buiten de garantie vergoeding. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1           Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2           Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.3           Indien Leverancier aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de laatst geplaatste order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.4           De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
13.5           Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder wordt verstaan de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.6           Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.7           De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

Artikel 14. Wanprestatie en ontbinding

14.1          Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, dan wel hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Leverancier gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Dit onverminderd de rechten van de Leverancier, in het bijzonder het recht op volledige schadevergoeding en alle kosten, in en buiten rechte, hieronder begrepen.
14.2          Op het moment van ontbinding van de overeenkomst in dit geval is Leverancier gerechtigd het geleverde als eigenaar te revindiceren. 

Artikel 15. Risico‐overgang

15.1          Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht, ook indien de eigendom nog niet is overgedragen op de Wederpartij. 

Artikel 16. Vrijwaring

16.1          De Wederpartij vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.
16.2           Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij. 

Artikel 17. Intellectuele eigendom

17.1           Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet‐ en regelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1           Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
18.2           De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 19. Vindplaats en wijziging voorwaarden

19.1           Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant, Nederland.
19.2           Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Leverancier.
19.3           De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 • De boxen voorkomen fraude, zijn efficient en bovenal veilig

  Amanda Bremmer, hoofdcassiere over Intelligente cashbox CCI

Kom eens op de koffie

We helpen u graag met uw uitdaging!

Contact

Meer weten?

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief